વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ

By actualgujarati.com

No. 1

ડીએક્સબી દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 2

સિંગાપોર ચાંગી

સિંગાપોર ચાંગી

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 3

સિઓલ ઇંચિયોન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 4

એમ્સ્ટર્ડમ

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 5

પેરિસ ચાર્લ્સ ડી ગૌલે

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 6

ઇસ્તંબુલ એરપોર્ટ

ઇસ્તંબુલ એરપોર્ટ

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 7

ફ્રેન્કફર્ટ ઇન્ટરનેશનલ

ફ્રેન્કફર્ટ ઇન્ટરનેશનલ

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 8

દોહા

actualgujarati.com

nov, 2023

No. 9

હોંગ કોંગ ઇન્ટરનેશનલ

હોંગ કોંગ ઇન્ટરનેશનલ

actualgujarati.com

nov, 2023